• Dịch vụ khác

  QUẢNG CÁO

  • Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật
  • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP MỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

    1. Đối với dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư:

   Căn cứ pháp lý: điều 29 Nghị định 118/2015/NĐ – CP.

   - Các bước cụ thể:

   Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư;

   Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ. Sau đó, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng các điều kiện đầu tư của dự án:

   - Hồ sơ hợp lệ;

   - Mục tiêu dự án không thuộc loại ngành, nghề cấm kinh doanh;

   - Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Điều kiện gia nhập thị trường tại thời điểm thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện hợp đông BCC hoặc góp vốn, mua lại cổ phần: Tỉ lệ sở hữu vốn, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện,…(Chi tiết tại Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ – CP).

   Bước 3: Sau 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Trong trường hợp không cấp Giấy, cần thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

   2. Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương Đầu tư:

   2.1 Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chủ trương đầu tư:

   Căn cứ pháp lý: điều 30 Nghị định 118/2015/NĐ – CP.

   Các bước cụ thể:

    Bước 1: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án;

   Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư từ các cơ quan nhà nước có liên quan:

   Trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan về các nội dung được thẩm định;

   Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, các cơ quan có liên quan mà được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

   Bước 3: Sau khi có ý kiến thẩm định, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định dự án và gửi cho UBND tỉnh trong vòng 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   Bước 4: UBND tỉnh xem xét và quyết định chủ trương đầu tư.

   Trường hợp từ chối quyết định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Bước 5: Sau khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư, trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

   2.2 Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

   - Căn cứ pháp lý: điều 31 Nghị định 118/2015/NĐ – CP

   - Các bước cụ thể:

   Bước 1: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư.

   Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch – Đầu tư và tổ chức thực hiện lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới dự án đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm định, và gửi cho cơ quan đăng kí đầu tư và Bộ Kế hoạch – Đầu tư.

   Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến một số nội dung như: Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);… trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   Bước 4: Sau khi nhận được ý kiến của UBND tỉnh, trong vòng 15 ngày, Bộ Kế hoạch - Đầu tư lập báo cáo thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ.

   Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, gửi văn bản quyết định cho Bộ Kế hoạch – Đầu tư, UBND tỉnh và cơ quan đăng ký đầu tư.

   Bước 6: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

   Lưu ý: Đối với những dự án có vốn đầu tư từ 5000 tỷ đồng trở lên, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, mà không thuộc trường hợp không phân biệt nguồn vốn, tuy nhiên dự án đó phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, thì:

   + Đối với những dự án mà Sở Kế hoạch – Đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

   Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch – Đầu tư và các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch – Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương. Sau khi được UBND tỉnh quyết định chủ trương, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

   + Đối với dự án mà Ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuât có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

   Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch – Đầu tư và các cơ quan liên quan, trong vòng 05 ngày làm việc, Ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuât cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

    

    

    

    

  • Dịch vụ khác cũ hơn