• Doanh nghiệp

  QUẢNG CÁO

  • Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật
  • ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP! (Kì 1)   Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng mà các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm. Mỗi doanh nghiệp khi tham gia vào các quan hệ pháp luật thì đều cần có người đại diện, thay mặt cho doanh nghiệp để tham gia vào quan hệ đó. Vậy có những nội dung gì cần chú ý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.


   I. Khái niệm chung về người đại diện.

   Khoản 1 Điều 134 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”

    Từ quy định này ta rút ra được, “đại diện” là việc người đại diện “nhân danh” người được đại diện tham gia xác lập, thực hiện các giao dịch.

   Điều 135 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật).”

    Như vậy, có hai trường hợp người đại diện, là người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật thì xuất phát từ những căn cứ sau:

   - Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Theo điều lệ của pháp nhân.

   - Theo quy định của pháp luật.


   Hình ảnh có liên quan

   II. Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

   1. Những vấn đề chung về người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

    Căn cứ vào Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có những nội dung đáng chú ý sau:

   - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân, đại diện cho doanh nghiệp:

   +) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.

   +) Với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.

   +) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   - Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

   - Nếu doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam. Khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, người này phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật và vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau:

   +) Với doanh nghiệp tư nhân, người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp.

   +) Với  công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại công ty, hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   - Nếu doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người này bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

   - Với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

   - Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

   2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Căn cứ vào Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm:

   - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

   - Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

   - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

   - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm những nghĩa vụ trên.

   Còn tiếp...